Lidmaatschap De Lauwers

Lid worden:
Wilt u lid worden van WBE De Lauwers? Vul dan het onderstaande formulier in.

Op de Algemene Ledenvergadering van de WBE De Lauwers d.d. 17 maart 2011 is besloten, dat binnen onze WBE leden-cursisten, die de KNJV jachtcursus volgen, gedurende die cursus of een, door het bestuur te bepalen periode, gratis lid kunnen zijn van de WBE.

Lidmaatschap opzeggen:
  • Opzegging van het lidmaatschap door het lid dient plaats te vinden voor het einde van het verenigingsjaar met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken.
  • Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december.
  • Het lidmaatschap kan onmiddellijk worden beëindigd indien van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
  • Een opzegging die niet is gedaan volgens de voorgaande regels, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
  • Opzeggen kan schriftelijk naar de secretaris wbe.delauwers@knid.nl of naar info@wbe-delauwers.nl.
Geslacht Man Vrouw
Voorletters: *
Voornaam: *
Tussenvoegsel:
Achternaam: *
Postcode: *
Huisnummer: *
Straat: *
Woonplaats: *
E-mail: *
Jachtaktehouder: Ja Nee
Lid Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging: Ja Nee
Lid NOJG: Ja Nee
Opmerkingen:

Indien u zich aanmeldt als lid, zullen uw gegevens (uitsluitend) worden gebruikt om uitvoering te geven aan uw lidmaatschap conform de doelstellingen zoals omschreven in onze statuten. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze privacyverklaring.

Ik ben geïnformeerd over het privacybeleid en mijn rechten en plichten middels inzage in de privacyverklaring.

* Dit veld dient u verplicht in te vullen.
De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.