De Omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit. Zo vraagt u hem aan!


De Omgevingswet treedt per 1 januari 2024 in werking. De meest opvallende verandering is dat er een nieuwe term wordt geïntroduceerd. De jachtakte zoals wij die kennen, krijgt een andere naam, dit wordt namelijk een Omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit. Wij hebben het niet verzonnen! Samen met de politie is gekeken hoe we deze ‘overgang’ van jachtakte naar Omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit zo efficiënt en geruisloos mogelijk kunnen laten verlopen.


Aangezien er sprake is van een nieuwe wet, dient elke jachtaktehouder een nieuwe aanvraag voor deze omgevingsvergunning te doen. De afdeling Korpscheftaken zal u als jachtaktehouder nader informeren met een brief waarin meer informatie staat over de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de aanvraagprocedure voor een Omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit. De Omgevingswet vervangt de huidige Wet natuurbescherming. In de huidige Wet natuurbescherming staan alle regels, geboden en verboden ten aanzien van jacht, populatiebeheer en schadebestrijding alsook de regels voor het verkrijgen van de jachtakte.


Afspraak maken


De overgang van de Wet natuurbescherming naar de Omgevingswet geschiedt verder beleidsneutraal. Dat wil zeggen dat nagenoeg alle bepalingen uit de Wet natuurbescherming qua inhoud en strekking ongewijzigd overgaan naar de nieuwe wet. In de brief die u krijgt, of wellicht al heeft ontvangen, over de nieuwe aanvraag van de omgevingsvergunning (voorheen jachtakte) is aangegeven dat u een afspraak dient te maken bij het team Korpscheftaken voor het verkrijgen van uw ‘Omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit’. Deze afspraak dient u te maken in de digitale agenda via: www.politie.nl. De legeskosten van deze nieuwe omgevingsvergunning zullen gelijk zijn aan die van de verlening van de jachtakte, te weten € 68.


Tijdens uw bezoek aan het bureau dient u uw volledige aanvraagbescheiden aan te leveren. Indien alles compleet is en u betaald heeft, kan de omgevingsvergunning worden verleend. Het is de bedoeling dat aanleveren, betalen en verlenen tijdens die ene afspraak zal plaatsvinden. Uiteraard kan dit alleen als u uw bescheiden volledig en compleet heeft aangeleverd, dus controleer dit goed!


U dient de volgende bescheiden mee te nemen:


• volledig ingevuld aanvraagformulier voor de Omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit;

• bescheiden waaruit blijkt dat u in de gelegenheid bent tot jagen:

o een jachthuurovereenkomst (of eigendomsrecht);

o een in/buitengezelschapsverklaring (let op: aanvragen indienen vanaf 9 februari (zie hierna));

o een goed lijkende, recente pasfoto in kleur (omdat u een nieuw document krijgt, dient iedere aanvrager deze aan te leveren);

het inlichtingenformulier (WM32) met opgave van 3 referenten inclusief de handtekeningen van hen;

• een verzekeringsbewijs waaruit de volgende gegevens blijken (voor de goede orde, de jachtaansprakelijkheidsverzekering die leden van de Jagersvereniging kunnen afsluiten bij AON voldoet aan al deze voorwaarden):

o de naam en het adres van de verzekeraar;

o de naam en het adres van de verzekeringnemer;

o het polisnummer;

o de dagtekening en het jaar van de ingang en het einde van de dekking;

o de aanduiding van de personen die als verzekerden worden aangemerkt;

o het gebied waarin de verzekering van kracht is;

o het verzekerde bedrag van ten minste € 1.000.000 per gebeurtenis;

• bewijs van lidmaatschap WBE (geldt alleen voor aanvragers die tevens jachthouder zijn).


De benodigde formulieren kunt u hier downloaden.


Soepele overgang


Om een soepele overgang te kunnen realiseren, vraagt de politie de zelfstandige jachthouders (de huurders van het jachtgenot of eigenaren van gronden) om in de periode van 1 januari tot 9 februari 2024 een afspraak in de digitale agenda bij het team Korpscheftaken te maken voor de verlening van de omgevingsvergunning. Geeft u als zelfstandig jachthouder nog ‘buitengezelschapverklaringen’ af? Dan wordt u verzocht deze ook bij uw aanvraagbescheiden te voegen. De overige aanvragers (in/buiten gezelschap) kunnen hun afspraak inplannen vanaf 9 februari 2024.


Het schriftelijk indienen (per post of mail) van uw aanvraag is nadrukkelijk níet de bedoeling. De aanvraag en de hierboven genoemde bescheiden dienen tijdens de afspraak overlegd te worden. Verloven die gekoppeld zijn aan de Omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit, zoals de Europese vuurwapenpas, een vogelafweerpistool, etc. kunnen tegelijk met de aanvraag worden aangeboden ter verlenging. Stel het maken van een afspraak niet uit tot het laatste moment!


Nog geen meerjarige vergunning


De Omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit zal worden verleend voor één jaar. Verschillende organisaties (onder andere de Jagersvereniging en de politie) hebben gepleit voor een meerjarige jachtakte (omgevingsvergunning) en de minister van Justitie en Veiligheid staat hier niet onwelwillend tegenover. Helaas is dit echter nog niet gerealiseerd. We blijven hierop inzetten, maar deze eerste Omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit zal nog worden verleend voor een periode van één jaar.


Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met onze afdeling: juridische.zaken@jagersvereniging.nl


Het bericht De Omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit. Zo vraagt u hem aan! verscheen eerst op De Jagersvereniging.Bron: Jagersvereniging | 14-12-2023

Terug naar nieuws

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.